Ako spoznať, pochopiť
a podporiť dozrievanie detského mozgu?

Vďaka týmto publikáciam dokážete rovnomerne rozvíjať rozumový a emocionálny potenciál svojho dieťaťa a to od počatia až po koniec šiesteho roku života.

O knihách

Detský mozog sa vyvíja už počas vnútromaternicového vývinu a rapídnym spôsobom dozrievanie akceleruje v prvých rokoch života po pôrode.

Vďaka týmto publikáciam venovaným detskému mozgu pochopíte, čo robiť a čomu sa pre zmenu vyhýbať ak chcete podporiť zdravé dozrievanie mozgu detí a to od počatia až po koniec šiesteho roku života.

O autorovi

Neuropsychológ Robert Krause je dvojnásobný otec, ktorý odborne a ľudsky približuje rodičom, ale i širokej verejnosti fungovanie detského mozgu a to na názorných ukážkach a mnohých príkladoch.

Okrem toho vedeckým spôsobom vyvracia mnohé zaužívané myšlienkové stereotypy, ale aj mýty o detskom mozgu, pričom zároveň približuje najnovšie výsledky týkajúce sa dozrievania detského mozgu z pohľadu neuropsychológa a neurovedca.

Detský mozog – Novorodenec

Kniha je hodnotným, ale najmä prakticky uchopeným sumárom toho, čo si vo väčšine prípadov vyžaduje zvýšenú pozornosť zo strany rodičov a to už od počatia.
Okrem jednotlivých problémov, ktoré autor definuje ako situácie vyžadujúce si pozornosť zo strany rodiča sa oboznámite aj s ich konkrétnymi riešeniami vychádzajúcimi z najnovších poznatkov z oblasti kognitívnej neuropsychológie.
Kniha je odborná, ale zároveň ľudsky
napísaná, pričom vás osloví svojou

jednoduchou a systematickou štruktúrou vďaka ktorej dokážete lepšie pochopiť a najmä uchopiť mnohé situácie, ktoré si vyžadujú pozornosť každého rodiča s návrhom ich riešenia z pohľadu odborníka, ktorý nevychádza z názorov, ale z objektívne overiteľných faktov.

Po prečítaní knihy budete disponovať neuropsychologickými spôsobilosťami, vďaka ktorým sa budete v roli rodiča cítiť istejšie a bezpečnejšie.

Obsah knihy

PRENATÁLNY VÝVIN

Situácia č. 1. Vitamíny počas tehotenstva 

Situácia č. 2. Vplyv stravy matky na vývin mozgu dieťaťa

Situácia č. 3. Vplyv silného stresu počas tehotenstva na psychiku dieťaťa 

Situácia č. 4. Vplyv emocionálneho prežívania matky na plod 

Situácia č. 5. Prenatálna komunikácia

Situácia č. 6. Vplyv tehotenských nevoľností na dieťa 

Situácia č. 7. Vplyv choroby matky v tehotenstve na dieťa 

Situácia č. 8. Vplyv užívania alkoholu a fajčenia na plod

Čo podporovať a čomu sa vyhnúť

Podpora zdravého vývinu mozgu

Čomu sa vyhnúť v prenatálnom období

PRVÝ ROK ŽIVOTA DIEŤAŤA

Situácia č. 9. Bonding alebo sila vzťahu nielen po pôrode 

Situácia č. 10. Vplyv resuscitácie dieťaťa pri pôrode na jeho mozog

Situácia č. 11. Vplyv typu pôrodu na zdravie dieťaťa

Situácia č. 12. Šestonedelie- plastické zmeny v mozgu

Situácia č. 13. Spánok 

Situácia č. 14. Nočné budenie sa 

Situácia č. 15. Detský plač

Situácia č. 16. Večerný plač

Situácia č. 17. Dojčenie 

Situácia č. 18. Separačná úzkosť 

Situácia č. 19. Fyzické tresty 

Situácia č. 20. Adopcia dieťaťa- vplyv výchovy a genetiky 

Situácia č. 21. Rozvoj vnímania u detí v prvom roku života 

Situácia č. 22. Orálne štádium

Situácia č. 23. Snaha o odplienkovanie

Situácia č. 24. Dôležitosť matky

Čo podporovať a čomu sa vyhnúť

Podpora zdravého vývinu mozgu dieťaťa počas druhého roku života

Čomu sa vyhnúť počas druhého roku života

Detský mozog – Batoľa

Predkladaná publikácia je plynulým pokračovaním publikácie Detský mozog – Novorodenec, pričom je určená širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o detskú neuropsychológiu. Kniha je skoncipovaná tak, aby sa v prvom kroku čitateľ oboznámil s ontogenézou vývinu detského mozgu od začiatku druhého roka života až po koniec tretieho roku života. V druhej časti, ktorá tvorí nosnú časť samotnej publikácie je opísaných 24 situácií, ktoré si vyžadujú pozornosť zo strany rodičov a týkajú sa mnohých aspektov dozrievania detského mozgu a prejavov s tým spojených.

Každá situácia pozostáva z teoretického úvodu a následnej modelovej situácie, ktorá obsahuje aj konkrétne postupy a návody ako na dieťa reagovať reflektujúc neurovedné poznanie. Na záver každej kapitoly je taktiež pre čitateľa pripravené krátke zhrnutie danej témy.

Kniha v tejto podobe ponúka ucelený exkurz do rozvoja detského mozgu a to od začiatku druhého roku života až po koniec tretieho roku života.

Obsah knihy

DRUHÝ ROK ŽIVOTA DIEŤAŤA

Situácia č. 1. Socializácia s inými deťmi 

Situácia č. 2. Búchanie hlavy 

Situácia č. 3. Obdobie vzdoru

Situácia č. 4. Odlúčenie od matky (napríklad čas u starých rodičov, prípadne jasle)

Situácia č. 5. Agresívne prejavy 

Situácia č. 6. Afektívne apnoe

Situácia č. 7. Rozvoj reči dieťaťa 

Situácia č. 8. Detský mozog a digitálne “hračky”

Situácia č. 9. Uspávanie a denný spánok

Situácia č. 10. Sny a strach

Situácia č. 11. Žiarlivosť (napríklad na súrodenca)

Situácia č. 12. Zbavenie sa cumlíka 

Podpora zdravého vývinu mozgu dieťaťa počas druhého roku života

Čomu sa vyhnúť počas druhého roku života

TRETÍ ROK ŽIVOTA DIEŤAŤA

Situácia č. 13. Príprava na škôlku a prvé dni v škôlke 

Situácia č. 14. Hyperaktivita a pozornosť u dieťaťa

Situácia č. 15. Objavenie talentu dieťaťa a jeho rozvoj 

Situácia č. 16. Zvládanie hnevu a kriku dieťaťa

Situácia č. 17. Vplyv hádok medzi rodičmi na dieťa

Situácia č. 18. Dvojjazyčná rodina

Situácia č. 19. Klamstvá dieťaťa

Situácia č. 20. Hry na rozvoj dieťaťa 

Situácia č. 21. Hanblivosť dieťaťa 

Situácia č. 22. Sexualita v detskom veku

Situácia č. 23. Lateralita 

Situácia č. 24. Smrť blízkej osoby 

Detský mozog – Predškolák

Predkladaná publikácia je plynulým pokračovaním publikácie Detský mozog – Batoľa, pričom je určená širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o detskú neuropsychológiu. V knihe venujeme pozornosť základným neuropsychologickým zákonitostiam, ktoré sa odohrávajú na pozadí fungovania detského mozgu v predškolskom veku. Na začiatku sa spoločne pozrieme do zákulisia fungovania detského mozgu odbornou optikou a cez reflexiu jednotlivých neurovývinových zákonitostí.

Potom si spoločne prejdeme 24 situácií, ktoré si vyžadujú pozornosť rodičov, učiteľov, ale aj iných rodinných príslušníkov a v neposlednom rade aj samotných deti.

Kniha v tejto podobe ponúka ucelený exkurz do rozvoja detského mozgu a to od tretieho roku života až po koniec šiesteho roku života.

Obsah knihy

NEUROGENÉZA DETSKÉHO MOZGU OD TRETIEHO ROKU ŽIVOTA PO ŠIESTY ROK ŽIVOTA

Situácia č. 1. Adaptácia dieťaťa v predškolskom zariadení 

Situácia č. 2. Socializácia v predškolskom zariadení 

Situácia č. 3. Súťaženie a porovnávanie

Situácia č. 4. Samostatnosť a individuácia

Situácia č. 5. Digitálne technológie

Situácia č. 6. Majetníctvo a túžba detí

Situácia č. 7. Žiarlivosť

Situácia č. 8. Rozchod a rozvod rodičov

Situácia č. 9. Hra v predškolskom veku

Situácia č. 10. Vnímanie vlastného tela

Situácia č. 11. Neurolingvistika v komunikácii s dieťaťom

Situácia č. 12. Reč a jej rozvoj

Situácia č. 13. Vzťah rodiča a dieťaťa

Situácia č. 14. Vzťah učiteľa a dieťaťa

Situácia č. 15. Láska

Situácia č. 16. Krúžky a mimoškolské aktivity

Situácia č. 17. Emocionálna sebaregulácia

Situácia č. 18. Vzdorovité správanie

Situácia č. 19. Rozvoj motoriky

Situácia č. 20. Súrodenecké vzťahy

Situácia č. 21. Trauma

Situácia č. 22. Učenie sa

Situácia č. 23. Cudzí jazyk

Situácia č. 24. Starí rodičia

ČO PODPOROVAŤ A ČOMU SA VYHNÚŤ

Podpora zdravého vývinu mozgu dieťaťa v predškolskom veku

Čomu sa vyhnúť v predškolskom veku

Kúpiť knihy

Recenzné posudky

doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD.

PhDr. Margita Drienovská, PhD.

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.